Träpromenad längs mur med Bäveån på andra sidan.
Visionsbild från Riversidebryggan in mot stadskärnan. Illustration av Sydväst.

En unik stadsdel vid Bäveån

Ett planprogramsarbete pågår för Västra centrum där vi jobbar fram en helhetsbild för hur en ny stadsdel ska utformas och gestaltas. Det vill säga en plan för hur vi vill att staden ska utvecklas i området mellan Riversideängen i väster och Västerlånggatan i öster samt från järnvägsreservatet i norr till Bäveåns kajer i söder.

Vad är ett planprogram?

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område som ska planläggas. Ett område för ett planprogram är ofta större till ytan och avser att identifiera styrande planeringsförutsättningar.

Målet är att med stöd av plan- och bygglagens planeringsprocess identifiera och fastställa den övergripande infrastruktur och kvartersindelning som kommande detaljplaner har att förhålla sig till. Att ge ingångsvärden för höjdsättning mot bakgrund av stigande havsvatten och skyfallsproblematik. Att i bred dialog med berörda kommunala förvaltningar, externa parter och invånare identifiera intressen som den fysiska planeringen behöver bevaka.

Planprogrammet kan till exempel fördjupa kommunens syn på frågor som exploateringsgrader och parkeringsnormer, målsättningar avseende upplåtelseformer och bebyggelsehöjder. Den kan med fördel hantera infrastrukturfrågor både vad gäller trafik och vatten och avlopp, samt grönytor och andra offentliga ytor.

Planprogrammet för Västra centrum beräknas vara klart under hösten 2022.

Nyheter