VÄSTERUT!

Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum.
Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum. Illustration Sydväst.

Klimatanpassning av staden

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall så arbetar vi med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden.

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden och delar den i en nordlig och en sydlig del. Staden drabbas återkommande av översvämningar vid högvatten i Byfjorden. Runtom staden är terrängen högre vilket gör att det också samlas stora mängder vatten från omgivningarna i stadens centrala delar vid kraftig nederbörd vilket ger risk för översvämningar och skador på byggnader.

Skydd mot stigande hav och extremhändelser

Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.

I Uddevallas fördjupade förstudie har nya resultat från klimatforskningen vävts in i klimatanpassningsarbetet. För att skydda Uddevalla mot översvämningar som beräknas kunna inträffa omkring år 2100 skulle vi behöva en skyddsnivå med höjden +2,8 meter. Eftersom vår kunskap om klimatpåverkan troligtvis kommer att öka genom åren så väljer Uddevalla istället att planera för ett skydd som räcker för omkring år 2070. Det vill säga en skyddsnivå på + 2,3 meter högt, men med en möjlighet att på lång sikt kunna förändra eller bygga till skyddet. För vem vet hur vi bygger om 40-50 år?

Detta är Uddevallas utmaningar

I filmen nedan får du en tydligare bild av vilka utmaningar Uddevalla står inför. Filmen är drygt sex minuter lång.

Skyfallshändelser

Vi har en mängd dagvattenledningar och dagvattendiken för att avvattna staden vid regn. Många av dem är gamla. Dagens ledningssystem dimensioneras för att klara en viss regnmängd, men vid skyfall får man räkna med en avrinning ovanför markytan.

Eftersom skyfallsvatten i Uddevalla söker sig mot Bäveån har vi gjort simuleringar för att ta reda på vad som händer vid ett skyfall om vi bygger ett översvämningsskydd längs Bäveån med höjden +2,3 meter.

  • Södra sidan Bäveån
    På den södra sidan försämras situationen genom att de redan instängda och översvämmade områdena får ett ökat vattendjup.
  • Norra sidan Bäveån
    På den norra sidan blir däremot konsekvenserna mycket större. De stora dagvattenledningarna kommer inte att räcka till för att avleda vattnet vilket gör att vattennivån kommer att stiga på insidan av översvämningsskyddet tills dess att det rinner över och ut i Bäveån. Översvämningsskyddet kommer i praktiken att skapa en fördämning så att en sjö bildas på insidan.

Tänkbara lösningar

Det är uppenbart att bygget av ett översvämningsskydd längs med Bäveån medför en tydligt förhöjd översvämningsrisk från skyfall. Vi planerar att klimatanpassa Uddevalla genom att bland annat:

  1. Skapa öppningsbara delar i översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan passera ut i Bäveån.
  2. Kanalisera vattnet i skyfallsleder som leder vattnet mot översvämningsskyddets öppningar.

Så här ska översvämningsskyddet fungera

Nedan finns en teknisk beskrivning över hur översvämningsskyddet ska fungera. Klicka på de blå cirklarna för att få en mer utförlig beskrivning över de olika delarna.

A

Tvådelad bild med båtar vid brygga. På den övre delen av bilden är det normalvatten, på den nedre högvatten.

På översta delen av bilden råder normaltillstånd, på nedersta är det högvatten.

B

En illustration som visar hur en port stängs.

Det finns öppningar i översvämningsskyddet för att människor och ytvatten ska kunna passera vid normaltillstånd. Öppningarna stängs vid varning om högvatten.

C

En man vrider på en ratt som reglerar vattenflödet.

Dagvattenledningar genom översvämningsskyddet stängs vid högvatten för att inte åvatten ska ta sig innanför skyddet via ledningarna

D

Visar hur dagvattnet  leds via magasin och pumpas ut över skyddet.

När dagvattenutloppen stängs måste dagvattnet ledas via magasin och sedan pumpas ut över skyddet.

E

Rör som går igenom en barriär.

Alla genomföringar i översvämningsskyddet måste göras täta.

F

Visar hur grundvattnet dräneras bort då vattennivån stiger.

Grundvattnet står i relation till vattennivån i Bäveån. Översvämningsskyddssponten och ett stigande hav ger högre grundvatten som måste dräneras bort för att bibehålla nuvarande grundvattennivå.

G

Avloppsreningsverket i Skansberget.

Avloppsreningsverket ligger i Skansberget och är beroende av att ledningssystemet fungerar både när översvämningsskyddet är färdigt och under byggtiden.